Pravidlá pre hru

 Tieto pravidlá nám pred hrou musí podpísať každý hráč, v inom prípade mu nebude dovolené hrať.

Pravidlá - bezpečnostné:

 1. Všetci súťažiaci sú povinní riadiť sa základnými bezpečnostnými pravidlami, pokynmi rozhodcov a organizátorov (Paintball Podolie) paintballovej hry (turnaja).
 2. Používať sa môžu len paintballové značkovače, ktoré nie sú v rozpore s hernými pravidlami a spĺňajú zákonné a bezpečnostné podmienky.
 3. V ihrisku a všade tam, kde hrozí zásah značkovacou guľkou, musia hráči a ďalšie prítomné osoby počas celej doby hry (turnaja) používať ochrannú masku. Výnimka je možná len mimo hraciu dobu alebo na základe súhlasu rozhodcov a organizátorov (Paintball Podolie) paintballovej hry (turnaja).
 4. Strieľať je dovolené len v ihrisku v priebehu hry alebo na miestach určených organizátorom. Mimo týchto zón sa nosia značkovače zásadne vždy zaistené.
 5.  Ak dostanete zásah, je potrebné zdvihnúť ruku, namieriť marker do zeme, zaistiť ho, zakričať „zásah“ alebo „mám“ a urýchlene prísť na dohodnuté miesto mimo hracieho poľa.
 6.  Po skončení hry, alebo pri prestávke sú hráči povinný uložiť zaistenú zbraň na dopredu určené odkladacie miesto.
 7.  V ihrisku a do ihriska je zakázané hádzať akékoľvek predmety.
 8. Je zakázané strieľať a mieriť aj nenabitou značkovacou zbraňou na hráčov bez nasadenej ochrannej masky. Na rozhodcov a ostatných nehrajúcich sa nesmie strieľať ani keď majú nasadenú ochrannú masku.
 9. Je zakázané liezť na stromy a do válovov, ničiť vegetáciu, strieľať na zvieratá a vtáky alebo ničiť zapožičanú výstroj.
 10. Hráč nesmie byť v ihrisku ani počas hry pod vplyvom alkoholu, drog, či iných omamných látok.
 11. Každý, kto sa zúčastňuje na paintballovej hre (turnaji), či ako hráč alebo divák, je povinný poznať a za všetkých okolností dodržiavať uvedené bezpečnostné pravidlá.
 12. Osoby mladšie ako 18 rokov sa môžu zúčastniť paintballovej hry (turnaja) len s písomným súhlasom rodičov (zákonných zástupcov) alebo v ich sprievode.
 13. Hry sa môžu zúčastniť len plnoleté osoby (18). Neplnoleté iba v prípade, ak za nich rodič nesie plnú zodpovednosť.
 14. Počas hry sa môžu používať iba guličky od organizátora, guličky nájdené na zemi je vyslovene zakázané opäť používať, môžu spôsobiť poškodenie markera.V takomto prípade je užívateľ markera povinný vzniknutú škodu nahradiť organizátorovi hry !
 15. Každý hráč sa zúčastní súťaže na vlastnú zodpovednosť.
 16. Organizátor (Paintball Podolie) nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek ujmy na zdraví fyzického alebo psychického charakteru všetkých zúčastnených hráčov, divákov a ostatných prítomných, ktoré boli spôsobené nedodržaním bezpečnostných, herných alebo iných stanovených pravidiel hry.
 17. Organizátor( Paintball Podolie) nenesie taktiež žiadnu zodpovednosť za poškodenie odevu alebo časti odevu všetkých zúčastnených hráčov, divákov a ostatných prítomných.
 18. Každý, kto sa zúčastňuje na paintballovej hre (turnaji), ako hráč, je povinný prípadné škody spôsobené Paintball Podolie nahradiť v ½ výške škody!!!

Za porušenie týchto pravidiel ohrozujúcich zúčastnených je rozhodca oprávnený hráča diskvalifikovať.

Každý hráč hrá na vlastné riziko, čo potvrdí podpísaním poučenia o bezpečnostných pravidlách pred zahájením hry. Podpisom potvrdzuje, že na seba preberá zodpovednosť za všetky nehody a škody, ktoré zapríčiní v priebehu hry nedodržaním bezpečnostných pravidiel a pokynov organizátora.